Zhodnocení sedmé výroční konference Platformy pro reformulace - 13. září 2023

Na letošní v pořadí již sedmé výroční konferenci Platformy pro reformulace s tématem „Inovace slaví 10 let – reformulační snahy výrobců významnou součástí“, která se konala dne 13. září 2023 vystoupila řada odborníků.

Záštitu nad konáním konference převzali:

ministr zemědělství Mgr. Marek Výborný,
ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR,
a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš

V úvodu vystoupila a přivítala přítomné Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory ČR. Shrnula uplynulé působení Platformy pro reformulace, která už několik let úspěšně podporuje výrobce v jejich reformulačních a inovačních snahách. Jejím cílem je mimo jiné propojit potravináře s akademickou sférou, podpořit přenos výsledků potravinářského výzkumu a vývoje do praxe a zavádět inovace. Za dobu své činnosti platforma představila řadu podnětů a aktivit. Vznikl koncept prezentace reformulovaných výrobků v rámci soutěže Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku. Výrobky oceněné v kategorii Reformulace roku mohou používat logo Reformulace roku např. na obalech výrobků, webových stránkách a v další komunikace. To umožňuje výrobcům upozornit spotřebitele na výrobky s vylepšeným složením i v případě, kdy toto snížení nedosahuje hodnot daných nařízením (ES) 1924/2006. Dalším zdrojem informací pro spotřebitele je databáze reformulovaných potravin a nápojů, kde jsou souhrnně uvedeny výrobky s vylepšeným složením. Databáze je k dispozici na www.reformulace.cz, kde jsou průběžně publikovány aktivity potravinářů a Platformy pro reformulace. Novinkou je spuštění online verze závazků potravinářů: 10 pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu. V rámci těchto deseti oblastí se výrobci zavázali vyvíjet aktivity na podporu zdravého životního stylu jako je např. zavádění inovací a reformulací, ale také rozšiřování potfolia, značení, vzdělávání, zodpovědná komerční komunikace atd. Výsledky dosažené v této oblasti jsou pravidelně vyhodnocovány a aktualizovány a jsou nyní k dispozici na www.reformulace.cz. Platforma také pravidelně vydává odborné publikace z oblasti výživy a reformulací. Letos je to publikace vytvořená ve spolupráci s FoodDrinkEurope s názvem „Jak na inovace a reformulace“.

 

Prezentace a přednášející v I. bloku POTRAVINY A VÝŽIVA: předsedkyně Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory

V prvním bloku vystoupila ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ing. Jitka Götzová, která vyzdvihla pro-aktivní přístup potravinářů, jejich dobrovolné závazky, pravidelné vyhodnocování a komunikaci. Toto zhodnotila jako důležité také hlavní hygienička ČR MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., která poukázala na aktualizovanou Deklaraci Ministerstva zdravotnictví ČR a PK ČR. Ta vychází z dříve formulovaných strategických úkolů dokumentu Zdraví 2020 a dále navazuje na strategii Zdraví 2030. Součástí Deklarace je Deset pilířů výživové politiky potravinářské komory, které shrnují dosažené úspěchy potravinářů. Vliv potravin na zdraví potvrdila také profesorka Adámková, která mimo jiné zdůraznila nevhodnost používání terminologie „zdravá vs. nezdravá potravina“, protože potraviny jsou buď vhodné nebo nevhodné pro konkrétní osobu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu, životnímu stylu a celkovému složení jídelníčku.

 

Ohlédnutí za reformulačními aktivitami potravinářů

 Ing. Jitka Götzová/ředitelka, odbor bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství

Potraviny a zdraví

 prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. / místopředsedkyně, Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a přednostka,

 Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha

Spolupráce s Potravinářskou komorou

 MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. / náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienička ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

   
   

                         Obrázek1Obrázek2                                                         


                                               

Prezentace a přednášející v II. bloku PRŮMYSL A JEHO VÝZNAM PRO VÝŽIVU: předsedkyně Bc. Květa Krajíčková, Sekce nutričních terapeutů ČAS, MEDICON Hospitals, s.r.o.

Ve druhém bloku konference vystoupily odbornice na výživu, které pracují s konkrétními pacienty a poukázaly na praktické příklady přístupu pacientů k výživě. Potvrdily pravidlo nutnosti individuálního přístupu a dlouhodobého zaměření a vyvrátily některé mýty. Klíčový je přístup nejen odborníků, ale zejména samotného spotřebitele/pacienta.

Využití reformulovaných a inovativních výrobků ve stravě zdravotnických zařízení

  Bc. Květa Krajíčková /Sekce nutričních terapeutů ČAS, MEDICON Hospitals, s.r.o.

Jak přimět k trvalé změně návyků dospělé i děti

  PhDr. Iva Málková / zakladatelka  STOB

Jak motivovat děti ke správným stravovacím návykům

  Mgr. Marieta Baliková / Sekce nutričních terapeutů ČAS, FN Motol Praha

   

Obrázek3         Obrázek4 

                                                         

Prezentace a přednášející v III. bloku INOVACE A REFORMULACE POTRAVIN: předsedkyně Ing. Hana Langrová, předsedkyně, Platforma pro reformulace

Třetí blok se zaměřil na reformulace a inovace z pohledu výzkumu. Tohoto bloku se účastnili zástupci našich univerzit (VŠCHT Praha a VU Brno) a také kolegové ze Slovenska. V závěru shrnula ředitelka Potravinárske komory Slovenska  JUDr. Jana Venhartová přístup výrobců na Slovensku.

Historie a současnost reformulací ve světle nových technologií

  doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. / VŠCHT Praha

Zavádění inovací do potravinářské praxe-zkušenosti z pohledu potravinářského výzkumu na Slovensku

  prof. Ing. Jozef Golian, Dr.  / Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

  JUDr. Jana Venhartová / ředitelka, Potravinárska komora Slovenska

Snížení podílu soli a údržnost tepelně opracovaných masných výrobků

  doc. MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA / Veterinární univerzita Brno

Obrázek5       Obrázek6
   

Čtvrtý blok se věnoval výrobcům a jejich strategiím, závazkům v oblasti výživy. Prezentující shrnuli pokrok v několika hlavních sektorech – mlékárenství, průmyslu zpracování masa a v oblasti pekařských výrobků.

Prezentace a přednášející v IV. bloku VÝROBCI A ZÁVAZKY: předseda Ing. Tomáš Potůček, vedoucí jakosti a bezpečnosti potravi, Bidfood Czech Republic s. r.o.

Aktuální trendy v mlékárenských reformulacích v ČR

  Ing. Jiří Kopáček, CSc. / Českomoravský svaz mlékárenský

Reformulace výrobků z masa 2. díl

  Ing. Tomáš Potůček / vedoucí jakosti a bezpečnosti potravin, Bidfood Czech Republic s r.o.

Reformulace pekařských výrobků – teorie a praxe

  doc. Ing. Marcela Sluková, Ph.D.  / VŠCHT Praha

Obrázek7     Obrázek8   Obrázek9                                                                         

 


Účastníci se také mohli v předsálí konference seznámit s výrobky, které byly oceněny v rámci soutěže PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek a v rámci kategorie Reformulace roku (tyto výrobky mohou používat logo Reformulace roku)- upoutávka běžela jak ve foyer, tak přímo v hlavním sále. Oceněné výrobky mohli účastníci nejen ochutnat, ale některé také odnést s sebou.

 Obrázek10      Obrázek11

 

Účastníci se v průběhu konference seznámili také s novou publikací Platformy pro reformulace pod názvem "Jak na inovace a reformulace". Tato publikace byla vyvinuta asociací FoodDrinkEurope a jejím hlavním cílem je poskytnout výrobcům praktický návod, jak přistoupit k reformulacím. Od samotné myšlenky přes zhodnocení rizik a možností v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů, posouzení právních předpisů a kritérií trvanlivosti a bezpečnosti výrobku  až po spotřebitelské testy a uvedení výrobku na trh. Součástí publikace jsou také konkrétní případové studie.                                                                                                                                                                                      

Obrázek12 

 

 

Děkujeme všem firmám, které sponzorsky vypomohly finanční částkou, věcným darem nebo jinou formou podpory:

                                                                       

Obrázek14                                                 Obrázek15

           

          

         Obrázek13                                                                                     Obrázek16