Čeští výrobci potravin se neustále snaží reagovat na požadavky a potřeby spotřebitelů a nabízejí širokou paletu nutričně vyvážených, bezpečných a chutných potravin. Mezi nimi také potraviny se sníženým obsahem energie nebo některých živin tak, aby měl spotřebitel dostatek možností sestavit si pestrý a vyvážený jídelníček.

Členové Potravinářské komory ČR přistoupili k přehodnocení receptur a reformulují celou řadu výrobků. Výsledkem je nabídka produktů se sníženým obsahem cukru, soli nebo vylepšenou strukturou obsažených tuků.

Intenzivní diskuze o vlivu zdravého životního stylu a vyváženého stravování na celkové zdraví populace probíhá v Evorpě již celé desetiletí. Evropská Rada mimo jiné vyzvala členské státy k tomu, aby do konce roku 2017 zavedly ve spolupráci s příslušnými zúčastněnými stranami národní plán pro zlepšování potravinářských výrobků, a to buď jako nový plán, nebo jako součást stávajícího plánu, aby do roku 2020 usnadnily pro spotřebitele volbu zdravých potravin tím, že zvýší dostupnost potravin s nižším obsahem soli, nasycených tuků a přidaných cukrů a s nižší energetickou hodnotou a případně zmenší velikost porcí, a aby poskytovaly informace o výživovém složení zpracovaných potravin. 

V návaznosti na celoevropskou diskusi vznikly v České republice v roce 2014 Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020, kde byla pozornost věnována mimo jiné i reformulačním a vzdělávacím cílům. Hlavním účelem Národní strategie Zdraví 2020 bylo především nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Více se o akčních plánech dozvíte zde.

Dne 18. listopadu 2019 byl schválen vládou Strategický rámec Zdraví 2030, který vychází z dříve formulovaných strategických materiálů, jako jsou Zdraví 2020 ‒ Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí s příslušnými akčními plány; Národní strategie elektronického zdravotnictví a Strategie reformy psychiatrické péče. Výrobci potravin, členové Potravinářské komory České republiky, České technologické platformy pro potraviny a Platformy pro reformulace aktivně podporují program Zdraví 2030 – Strategický rámec rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030,  zejména pak strategický cíl 1. „Ochrana a zlepšení zdraví obyvatel“ a specifický cíl 1.2. „Prevence nemocí, podpora a ochrana zdraví, zvyšování zdravotní gramotnosti“, a to prostřednictvím naplňování Deseti pilířů výživové politiky potravinářského průmyslu.

Aktuálně