Na letošní v pořadí již páté výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se konala dne 15. září 2021 pod záštitou ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana, CSc. a ministra zdravotnictví  a předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PSP ČR prof. MUDr. Věry Adámkové, CSc., vystoupila celá řada uznávaných odborníků, ať už z lékařské praxe, akademické sféry, zástupců výrobců.  

V úvodu vystoupila a přivítala přítomné Ing. Hana Langrová, nová předsedkyně Platformy pro reformulace, která po celou dobu konferenci moderovala. Ing. Dana Večeřová,  prezidentka Potravinářské komory ČR následně uvítala přítomné a  poděkovala výrobcům, že i  nadále pokračují v aktivitách a zavazcích k Deseti pilířům výživové politiky potravinářského průmyslu a jejich plnění. Ocenila také, že se výrobci průběžně přihlašují k zodpovědné komernční komunikaci, k deklaraci, kterou PK ČR vydala. Potravináři se zavazují formou dobrovolných pravidel a samoregulace komunikovat se spotřebiteli zodpovědným způsobem a vyvíjet specifické samoregulační závazky. Kladně zhodnotila, co vše se podařilo potravinářským podnikům v uplynulém období realizovat a zmínila, že výrobci to nemají s reformulacemi jednoduché a za veškerou snahu je jim třeba poděkovat. Potravinářská komora ČR se výrobce snaží neustále motivovat k neustálému zlepšování. Za resort zemědělství se konference účastnil náměstek pro řízení Sekce zemědělství a potravinářství Ing. Jindřich Fialka, který představil ambiciózní cíle Evropské komise, na jeho příspěvek navázal zástupce FoodDrinkEurope Dirk Jacobs, který ve svém videozáznamu informoval o inicitivách v oblasti reformulací a také plánech Evropské unie v souvislosti se strategií Farm to Fork. Významné strategie zavedené na úrovni EU, tedy strategie Farm to Fork, ale také Evropský plán boje proti rakovině, kladou větší důraz na usnadnění zdravého a udržitelného výběru. V závěru úvodního bloku vystoupila ze záznamu zástupkyně Potravinárske komory Slovenska, která představila aktivity Komory v rámci zdravého životního stylu a v oblasti reformulací (EU Pledge, Zdravý talíř, závazky výrobců nealkoholickcýh nápojů snížit přidaný obsah cukru o dalších 10 % atd.).

PKCR konference 1651PKCR konference 1662

 Prezentace a přednášející v I. bloku VÝŽIVA A SPOTŘEBITEL: předsedkyně Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory

 
Výsledky reformulačních snah v potravinářském průmyslu, deklarace ke zdravému                životnímu stylu                               Ing. Dana Večeřová / prezidentka, Potravinářská komora ČR
Ministerstvo zemědělství a budoucnost reformulací Ing. Jindřich Fialka / náměstek pro řízení sekce, Sekce zemědělství a potravinářství, Ministerstvo zemědělství ČR 
Potraviny a zdraví prof. MUDr. Věra Adámková / CSc., předsedkyně, Výbor pro zdravotnictví PSP ČR a přednostka, pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha - omluvena
Evropské priority v oblasti reformulací a zdravého životního stylu                            Dirk Jacobs / FoodDrinkEurope, Brusel
Potravinářska komora Slovenska a aktivity v rámci zdravého životního stylu a v oblasti reformulací JUDr. Jana Venhartová / ředitelka, Potravinářska komora Slovenska

 

Ve druhém bloku konference byly představeny nové aktivity Potravinářské komory ČR, které jsou motivací nejen pro výrobce ale také  poskytují ucelený přehled o výrobcích s vylepšeným složením pro spotřebitele a zájemce o zdravý životní styl (databáze reformulovaných potravin a nápojů). Reformulace potravin jsou součástí preventivních opatření rozvoje obezity a dalších nepřenosných nemocí. Představen byl internetový kurz zdravého životního stylu pro všechny a soutěžně pro žáky pátých tříd základních škol "V rytmu zdraví".  

Prezentace a přednášející v II. bloku POTRAVINY A SPOTŘEBITEL: předsedkyně Ing. Hana Langrová, předsedkyně Platformy pro reformulace

Jak poznáme reformulace a databáze reformulovaných potravin a nápojů                                             

Ing. Bc. Eliška Křížová, Mgr. Helena Kavanová / Potravinářská komora ČR

Legislativní omezení a dobrovolná značení v rámci výživy

Ing. Magdaléna Hrubá / vědecký pracovník, VŠCHT v Praze

Budoucnost reformulací a jejich přínos pro spotřebitele Mgr. Ing. Ivana Pražanová / místopředsedkyně, Česká asociace nutričních terapeutů, Thomayerova nemoc., Praha
Jak získat děti pro zdravý životní styl (V rytmu zdraví) Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. / Potravinářská komora ČR

 

Třetí blok se zaměřil na výživu jako významný faktor ovlivňující naše zdraví -  význam výživy a pohybu pro zdraví, vývoj trendů diet a pohybu.  Nedílnou součástí byl také zájem spotřebitelů o zdravý životní styl. Bylo interpretováno, že klíčové pro podporu znalosti a dovedností zdravého životního stylu a udržitelnosti je školní prostředí, edukace dětí ve školách. 

Prezentace a přednášející v III. bloku PSYCHOLOGIE, MÉDIA A SPOTŘEBITEL: předsedkyně Mgr. Věra Andrášková, vedoucí nutriční terapeutka, Úsek léčebné výživy, Masarykův ongologický ůstav, Brno

Psychologie změny stravovacích a pohybových návyků                                                   PhDr. Iva Málková / zakladatelka, STOB
Jak přijímat informace o potravinách z médií Mgr. Bc. Jana Čiháková / zástupce šéfredaktora, časopis CZ Test - nebude uveřejněno
Zájem spotřebitelů o zdravý životní styl

Mgr. Věra Andrášková / Sekce nutričních terapeutů ČAS, Masarykův onkologický ústav Brno

Mgr. Aneta Sadílková / Sekce nutričních terapeutů ČAS, 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

 

Čtvrtý blok se věnoval výrobcům a jejich strategiím, závazkům v oblasti výživy. Pozornost byla věnována také novým trendům potravinářského průmyslu v oblasti výživy. Spotřebitelé očekávají od potravin širší užitek než jen nasycení, například šetrnost k živontímu prostředí. 

Prezentace a přednášející v IV. bloku VÝROBCI A SPOTŘEBITEL: předseda PhDr. Petr Kopáček / Public Affairs Manager CZ, Danone a.s. 

Závazky společnosti v oblasti výživy, závazky v oblasti 

mražených krémů a jejich komunikace směrem k spotř.

Ing. Radka Kotková / R&D Manager, Unilever ČR/SR
 

 Strategie a taktiky komunikace reformulací směrem

 na spotřebitele Danone - inovace obsahu i obalu

PhDr. Petr Kopáček / Public Affairs Manager CZ, Danone a.s.
Nestlé a nové trendy v potravinářství                    Ing. Markéta Veverková / NHW Specialist, Nestlé s.r.o.

 

Účastnici se mohli v předáslí seznámit s výrobky, které byly oceněné v rámci soutěže PK ČR o nejvíce inovativní potravinářský výrobek a mohou být označeny logem Reformulace roku - upoutávka běžela jak ve foyer, tak přímo v hlavním sále.  Z konference si účastníci mohli také odnést nejen vzorky oceněných reformulovaných výrobků:

 

Cena Potravinářské komory ČR za nejlepší inovativní výrobek byla za rok 2021 odbornou porotou udělena následovně:

a) reformulace roku (v kategorii se zúčastnily jen střední a velké podniky) jako nejlepší výrobek byl vyhodnocen výrobek:

 

UNILEVER ČR, spol. s r.o.                                 Míšánek tvaroh

dále byly oceněny společnosti s výrobky:

Emco spol. s r.o.                                                  Super dortík s malinami

IREKS ENZYMA s.r.o.                                           Pečivo DÉČKO

Lactalis CZ, s.r.o. Mlékárna Kunín                        Oveska

MASO UZENINY PÍSEK, a.s.                                  Šunka nejvyšší jakosti

Řeznictví H+H, s.r.o.                                             Párky dědy Pilčíka

Zeelandia spol. s r.o.                                            Sprint (chléb)

 EmcoPKCR konference 1643

Účastníci si  také mohli odnést v minulosti vydané publikace z řady Fakta (cukrysůltuky a pestrou stravu) a publikaci věnovanou reformulacím, jak v českém nebo anglickém znění nebo letáček věnovaný závazkům výrobců v oblasti zdravého životního stylu a nově také letáček představující Databázi reformulovaných potravin a nápojů (pro výrobce, pro spotřebitele).

 Fotka databze


Těšíme se na vaši účast znovu příští rok v září !