Na letošní v pořadí již šesté výroční konferenci Platformy pro reformulace, která se konala dne 15. září 2022 vystoupila řada odborníků. Jednalo se o doprovodou akci českého předsednictví v Radě EU.

  

Záštitu nad konáním konference převzali:

ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula,
ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR,
a předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
a ministr pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. v rámci Předsednictví České republiky v Radě EU 2022

V úvodu vystoupila a přivítala přítomné Ing. Hana Langrová, předsedkyně Platformy pro reformulace, která po celou dobu konferenci moderovala. Ing. Dana Večeřová,  prezidentka Potravinářské komory ČR následně uvítala přítomné a uvedla, že v loňském roce jsme se zaměřili na roli výrobců potravin v rámci zdravého životního stylu a budoucnost reformulací. Uvedli jsme také novou databázi reformulovaných potravin a nápojů, jako jednu z cest, jak přiblížit reformulované tedy vylepšené výrobky spotřebitelům a vyhlásili výsledky 8. ročníku soutěže Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku.  I v těchto činnostech nadále pokračujeme. Doplnila, že všechny aktivity výrobců potravin jsou záslužné, ale zásadní je, aby s nimi spotřebitel uměl naložit. Důležitá je právě edukace spotřebitele. Z průzkumů zaměřených na značení potravin stále vyplývá, že nutriční a výživová gramotnost spotřebitelů není uspokojivá:

  • Spotřebitele mají mnohdy jen kusé informace o konkrétních výrobcích a jejich složení
  • Neví, jaké informace jsou povinné, jaké dobrovolné a jak s nimi dále naložit
  • Neumí vyhodnotit výživové údaje, které najdou na obalech potravin
  • Úroveň znalostí o výživě a potravinách obecně je stále nedostatečná

Potravinářská komora ČR dále realizuje mnoho aktivit a projektů, které pomáhají spotřebitelům více se orientovat ve správném životním stylu a výběru potravin, pomáhá výrobcům zlepšovat složení potravin a jejich označování na obalech, formuluje dobrovolné závazky potravinářů, podporuje inovace a reformulace potravin formou soutěží, vydává publikace letos např.:Výživové údaje na obalech potravin - Jak je číst a jak jim rozumět.

Prezentace a přednášející v I. bloku POTRAVINY PRO SPOTŘEBITELE: předsedkyně Ing. Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory

Úvodem ministr zemědělství, Ing. Nekula pozdravil účastníky konference prostřednictvím videa. Těší ho zájem o tuto konferenci a uvedl, že reformulace jsou jednou z cest, jak předcházet civilizačním chorobám. Téma zhodnotil jako důležité. Následně vystoupili zahraniční hosté z Itálie a Francie, kteří představili jejich výživovou politiku a představili a zhodnotili výživové systémy, které se dostávají do popředí zájmu (NutriScore, NutrInform Battery) a pomáhájí spotřebitelům s výběrem potravin. Vliv potravin na zdraví dále představila paní profesorka Adámková, ukázala příklady potravin, které jsou vhodné/nevhodné pro danou skupinu spotřebitelů. Potraviny máme vhodné/nevhodné, nikoliv "zdravé/nezdravé". Příspěvkem přispěla také náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienička ČR Svrčinová, která se zaměřila především na prevenci a aktivity orgánů ochrány veřejného zdraví

Aktivity resortu zemědělství v oblasti výživy  Ing. Zdeněk Nekula / ministr, Ministerstvo zemědělství
Výživa, značení a informace, které pomáhají spotřebitelům porozumět etiketám potravin Prof. Marco Silano / Italian Higher Institute of Health 
Francouzský národní program pro potraviny a výživu: nástroj pro   zlepšení kvality potravin a podporu výběru spotřebitelů Marie-Christine le Gal / Agricultural Counsellor Poland, Hungary, Estonia, Latvia, Lituania, Slovakia, Czech Republic
Potraviny a zdraví  prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. / místopředsedkyně, Výbor pro zdravotnictví PSP ČR a přednostka, Pracoviště preventivní kardiologie, IKEM, Praha

Prevence a výživa

 MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D. / náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví - hlavní hygienička ČR

 Konference PPR 15922 3595                                              Blok

Ve druhém bloku konference představily autorky novou publikaci PK ČR a ČTPP "Výživové údaje na obalech potravin - jak je číst a jak jim rozumět". Tento blok se zaměřil především na význam vzdělávání v oblasti výživy. V této návaznosti bylo poukázáno na to, jak informace na obalech ovlivňují jídelníček spotřebitele a jakou formou může spotřebitel získat adekvátní nutriční návyky a jak ho motivovat ke zdravému životnímu stylu. Tohoto bloku se zhostili nutriční terapeutky, které prezentovaly především zkušenosti z praxe.

Prezentace a přednášející v II. bloku EDUKACE, VÝŽIVA A SPOTŘEBITEL: předsedkyně Mgr. Věra Andrášková, Sekce nutričních terapeutů ČAS, Masarykův onkologický ústav Brno

Výživové údaje na obalech potravin - jak je číst a jak jim rozumět                                                                          Mgr. Věra Andrášková / Sekce nutričních terapeutů ČAS, Masarykův onkologický ústav Brno a Mgr. Aneta Sadílková / Sekce nutričních terapeutů ČAS, 3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Jak informace na obalech ovlivňují jídelníček spotřebitele  PhDr. Iva Málková / zakladatelka, STOB
Vzdělaný spotřebitel vzácně pacientem v ambulanci nutričního terapeuta  Mgr. et Mgr. Martina Kollerová / členka výkonného výboru, ČANT, ambulantní a klinická nutriční terapeutka Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
Získání adekvátních nutričních návyků aneb motivace ke zdravému životnímu stylu v praxi  Ing. Hana Střítecká, DiS., Ph.D. / Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, Hradec Králové, FÉR potraivna, Aliance výživových poradců ČR

 

Třetí blok se zaměřil na výživu a vzdělávání u dětí. Tohoto bloku se účastnili zástupci MŠMT, kteří nastínili účastníkům pohled na vzdělávání dětí k potravinám, výživě a zdravém životním stylu v edukačním procesu. Představena byla také edukativní soutěž PK ČR a ČTPP "V rytmu zdraví" zaměřená na děti. Uplatnění tohoto projektu ve školském systému představila konkrétní ZŠ, která je součástí tohoto projektu. S problematikou výživy dětí účastníky seznámila také nutriční tereapeutka, Věra Boháčová, která se této problematika věnuje již dlouhodobě.

Hra                                                         Konference PPR 15922 3671

Prezentace a přednášející v III. bloku EDUKACE, VÝŽIVA A DĚTSKÁ POPULACE: předsedkyně Ing. Hana Langrová, předsedkyně, Platforma pro reformulace

Výživa, potraviny a zdravý životní styl v edukačním procesu. Podpora vzdělávání dětí

Ing. Ilona Vaculová / Odbor podpory a řízení regionálního školství, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Edukativní soutěž V rytmu zdraví, Konkrétní příklad vzdělávání v oblasti výživy na základní škole

Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. / vedoucí oddělení pro vědu, výkum a inovace, PK ČR a Mgr. Kateřina Šmídová / učitelka, ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady

Výživa dětí a dospívajících, jakou formou motivovat a edukovat -  zkušenosti z praxe

Věra Boháčová, DiS / místopředsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, vyučující - SVOŠZ MEDEA, s. r. o., vyzivadeti.cz

      

Čtvrtý blok se věnoval výrobcům a jejich strategiím, závazkům v oblasti výživy. Pozornost byla věnována také projektům společností, které cílí na vzdělávání spotřebitelů o vyváženém životním stylu. 

Prezentace a přednášející v IV. bloku VÝROBCI A SPOTŘEBITEL: předseda Ing. Tomáš Potůček, vedoucí jakosti a bezpečnosti potravi, Bidfood Czech Republic s. r.o.

Vzdělávání spotřebitelů o vyváženém životním stylu z pohledu Nestlé Ing. Markéta Veverková /NHW Specialist, Nestlé Česko, s. r. o.  
 Reformulace s rozumem  Ing. Jan Teplý, MBA / ředitel obchodu, marketingu, nákupu a výzkumu a vývoje, Madeta, a. s. 
 Příležitosti pro nutričně hodnotné reformulace i inovace  Ing. Martin Jahoda / majitel spoelčnosti, Emco, spol. s r. o.
 Reformulace výrobků z masa  Ing. Tomáš Potůček / vedoucí jakosti a bezpečnosti potravin, Bidfood Czech Republic s r.o.
 NutriCheq - nástroj pro screening výživy batolat  Mgr. Monika Ihnatková / Public Affairs Manager CZ, Danone, a. s., členka dozorčí rady nadačního fondu 1000 dní do života

Závěrem se všichni účastníci shodli na 4 hlavních myšlenkách/poselstvích této konference – že trvalá edukace spotřebitelů každého věku je nezbytná, zrovna tak jako vzájemná spolupráce, názorový kompromis a společná klíčová témata/jazyk všech zúčastněných resortů (MZd, MZe, MŠMT, Asociace, odborná veřejnost,  …) a v neposlední řadě šíření relevantních a vědecky podložených informací způsobem, který bude přizpůsoben věku spotřebitele.

Langrov                                                   Potek                                          Taka Nestl

Účastníci se mohli v předsálí seznámit s výrobky, které byly oceněny v rámci soutěže PK ČR o nejvíce inovativní potravinářský výrobek a mohou být označeny logem Reformulace roku - upoutávka běžěla jak ve foyer, tak přímo v hlavním sále. Z konference si účastníci mohli také nejen ochutnat, ale také odnést  vzorky oceněných reformulovaných výrobků:

Cena Potravinářské komory ČR za nejlepší inovativní výrobek byla za rok 2022 odbornou porotou udělena následovně:


a) reformulace roku (v kategorii se zúčastnily jen střední a velké podniky) jako nejlepší výrobek byla vyhodnocena skupina výrobků

Albert Česká republika, s.r.o.

Mlynářská řada pečiva zahrnující:

Chléb mlynářský žitný 500 g
Rohlík mlynářský žitný 60 g
Mlynářská veka 400 g


dále byly oceněny společnosti s výrobky:

BEAS, a.s. (skupina) Koláč light s tvarohovo-jablečnou náplní
Koláč light s tvarohovo-ovocnou náplní
Beskydské uzeniny, a.s. Dušená šunka se sníženým obsahem soli
Beskydské uzeniny, a.s. Šunkové párky se sníženým obsahem soli
Emco spol. s r.o. Super Emcotella 200 g
Mattoni 1873 a.s. Dobrá voda citron máta
Nestlé Česko s.r.o. Nestlé Fitness Honey & Almond cereální tyčinka 23,5 g

Konference PPR 15922 3562                                                       Konference PPR 15922 3565                                                                                                                               

Souběžně s konferencí probíhala také tisková konference. 

 

Účastníci se v průběhu konference seznámili s novou publikací ČTPP pod názvem "Výživové údaje na obalech potravin - jak je číst a jak jim rozumět". Na stránkách brožury se tak dočetli o roli jednotlivých živin, a to jak makronutrientů (bílkoviny, sacharidy, tuky), tak také vitaminů a mikronutrientů (minerální látky, stopové prvky), jejich zdrojích a vlivu na organismus. Po přečtení brožury měli možnost získat náhled, jaké potraviny a jak vhodně kombinovat, aby strava byla pestrá a zároveň odpovídala zásadám pestré vyvážené stravy a zdravého životního stylu. 

 

Děkujeme všem firmám, které sponzorsky vypomohly finanční částkou, věcným darem nebo jinou formou podpory:

           Philip Morris ČR a.s.

           Coca-Cola Czech Republic

           Mattoni 1873

           Nestlé Česko

Corporate Mark Primary Logo Black                 PM Blue Horizontal Logo    mTTONI  Nestl

Odkaz na vysílání najdete ZDE


Těšíme se na vaši účast znovu příští rok v září !

 

Článek bude průběžně doplňován